Entrearbres, enginyeria forestal i mediambiental

El camí de la tècnica al servei del territori

La gestió del territori, del medi natural, la responsabilitat i el benefici del titular del terreny és avui per avui una necessitat i una font de rendiment.

La nostra és una passió, la vocació per convertir en benefici l'equilibri entre propietari i medi.
Cristina Montserrat
Directora d'Entrearbres

Experiència col·legiada al servei de particulars i d'administracions

Entrearbres som una enginyeria forestal i mediambiental amb una sòlida implantació en distintes àrees, territoris, administracions i particulars.

Prestem serveis com l'adequació a normatives, projectes, estudis, direcció d'obra... l'explotació forestal per a usos econòmics, per a la prevenció d'incendis, en l'ordenament i condicionament, o per a l'esbarjo.

Tècniques d'aprofitament del medi que garanteixen un benefici directe sobre el territori.

Localització de zones vulnerables davant del risc d'incendi forestal i la delimitació de franges perimetrals

85%

Projectes integrals d'aprofitament de biomassa

68%

Estudis sobre potencial i rendiment de recursos forestals

55%

Gestió del territori, Medi Ambient, Reforestació i Oci forestals

74%

IOF. Instruments d'Ordenació Forestal [PSGF, PTGMF i PTGMFc]

80%

Projectes d'obertura i recuperació de camins. Permutes

62%

Valoració tècnica i econòmica de parcel·les urbanes edificables i no edificables

90%

Direcció d'obra i coordinació de SSL

93%

Projectes sobre la reducció de la densitat de l'estrat arbori i arbustiu en franges perimetrals i parcel·les interiors

88%

Aixecaments topogràfics

58%

Projectes integrals d'estudi i valoració

72%

Serveis:

Quan, a on?

La frontera entre el que és urbà i el que és forestal ha canviat.

Vivim en zones vulnerables sense saber-ho. Amb l'agreujant que no existeix percepció del risc entre els seus habitants o a les administracions.

Localització de zones vulnerables davant risc d'incendi forestal i delimitació de franges perimetrals

En aplicació de la llei 5/2003 i el decret 123/2005, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals.

 • Plans d'actuació i intervenció per a la prevenció contra incendis forestals
 • Identificació de zones vulnerables i projecció de franges perimetrals de prevenció
 • Plànols de localització de les zones vulnerables amb base topogràfica
 • Plànols de localització de les franges perimetrals amb base topogràfica i ortofotomapa a escala 1:5000
 • Identificació i cabuda de les parcel·les cadastrals afectades per traçat de franja perimetral
 • Proposta de fases d'actuació i execució per al compliment de la normativa

Biomassa

Un sistema madur d'autosuficiència energètica. Eficient, fàcilment amortitzable i a l'abast de qualsevol.

El cercle perfecte.
Aprofita el producte de la gestió forestal contribuint a reduir el risc d'incendis, crea estructures forestals més resistents, disminueix la dependència de combustibles fòssils, redueix els costos energètics, abasteix petites o grans instal·lacions amb balanç d'emissions de CO2 neutre, i crea ocupació local.

Projectes integrals d'aprofitament de biomassa

 • Estudi de viabilitat per a la substitució de sistema de calefacció en ús per sistema basat en la biomassa
 • Disseny de xarxa de repartiment de calor, dimensió de la caldera, etc.
 • Carta tèrmica, consums requerits i logística de la biomassa
 • Sala de calderes, sitja, volum acumulador d'inèrcia
 • Aplicació de les diferents normatives implicades
 • Dimensionament i selecció d'equips
 • Informe d'impacte ambiental
 • Estudi de seguretat i salut
 • Valoració econòmica del projecte

Recursos i Rendiment

Una rendibilitat sostenible amb nous models d'explotació i mercat.

Amb diferents opcions d'explotació, adequades a les dimensions, característiques i recursos que ofereix cada territori.
Identificant els mètodes d'extracció i producció correctes per obtenir el model idoni de rendibilitat d'una massa forestal.

Estudis sobre potencial i rendiment de recursos forestals

 • Quantificació i tipus de recursos forestals
 • Estudi i quantificació d'existències de biomassa forestal disponible i aprofitable
 • Plànols d'identificació dels recursos amb base topogràfica i ortofotomapa
 • Mètodes d'extracció mediambientalment respectuosos i garantiment de la persistència de la massa forestal
 • Accessos, xarxa viaria necessària, elements singulars…
 • Viabilitat tècnica
 • Valoració econòmica

Gaudir i Preservar

Quant Medi i Persones es relacionen.

Tant la preservació, com la creació d'espais naturals, reverteixen en un benefici directe per al territori, en una millora del turisme i en la percepció de l'importància del mediambient.

Gestió del territori, Medi Ambient, Reforestació i Oci forestals

 • Identificació de punts d'especial atenció mediambiental
 • Normativa aplicable a itineraris, vies verdes i zones d'esbarjo forestals
 • Proposta de traçat, zones d'accés, àrees d'entrada, aparcament, etc
 • Criteris de reforestació
 • Mètodes de reforestació amb Nendo Dango
 • Estudi de les obres i actuacions requerides
 • Valoració econòmica

Plans Tècnics

Finques amb terrenys forestals.

Instruments d'ordenació forestal que defineixen una declaració de bones intencions, de millora i maximització de la rendibilitat dels recursos en funció d'un pla d'objectius.
Per a la producció de fusta, la prevenció d'incendis, l'esbarjo, etc.

Instruments d'Ordenació Forestal. IOF

 • Redacció i revisió de Plans Simples de Gestió Forestal, (PSGF). Finques < 25 ha.
 • Redacció i revisió de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal, (PTGMF). Finques > 25 ha.
 • Redacció i revisió de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal Conjunt, (PTGMFc)

Accessos i Vies

L'accés a un espai forestal pot ser la clau per a la seva rendibilitat.

La creació o la recuperació del traçat més convenient o l'apertura de camins i vies verdes són un element essencial en l'aprofitament d'un territori, tant en l'extracció de recursos com per a usos d'esbarjo o en la prevenció d'incendis.

Creació i recuperació de camins forestals

 • Caracterització topogràfica i estudi de la vegetació
 • Localització i traçat del camí i/o xarxa viaria necessària
 • Establiment de les franges de seguretat sobre perímetre urbanitzable
 • Projecte de construcció de la xarxa/camí
 • Permutes

Parcel·les

Massa arbòria i vegetal sota control.

En parcel·les de titularitat municipal o particular, complint amb les exigències de la normativa vigent.

Valoració tècnica i econòmica de parcel·les urbanes edificables i no edificables

 • Examen de les parcel·les segons normatives aplicables i valoració de si requereixen o no actuació
 • Metodologia de tractament de la vegetació de les parcel·les
 • Pla d'actuació tècnic
 • Direcció d'obra
 • Valoració econòmica

Direcció d'obra

Experiència col·legiada.

La correcta execució d'un projecte executiu, tant si l'elaborat o no el mateix director d'obra, requereix el millor disseny, planificació, el control i la supervisió del marc normatiu, del laboral, del pressupostari, així com el coneixement tècnic que qualsevol eventualitat exigirà.

Direcció d'obra i coordinació de SSL

 • Finques privades o de titularitat municipal
 • Treballs forestals per a la prevenció contra incendis
 • Actuacions silvícoles en finques rústiques
 • Coordinació de seguretat i salut en l'execució de projectes

On són els límits?

Aixecaments topogràfics.

Establir i registrar els termes d'una finca, aixecar acta formal, recopilar la documentació i dades del terreny per tramitar correccions cadastrals o actualitzar l'informació pels sistemes geogràfics.

Aixecaments topogràfics

 • Acte Formal de la fitació del termes d'una finca
 • Establir i documentar els límits i termes de la finca o terreny
 • Registre o actualització en sistemes d'informació geogràfica, (SIG)
 • Tràmits administratius per a la correcció de la documentació en cadastre i/o el Registre de la Propietat

Radiografiar el territori

Conèixer per actuar eficientment.

Determinar la diversitat d'un territori, els seus recursos, patrimoni i característiques, el model productiu més adequat, el millor pla de preservació sostenible, la xarxa de camins necessària i/o la prevenció més efectiva contra incendis.

Projectes integrals d'estudi i valoració

 • Estudis de fauna i flora
 • Determinació de normatives aplicables
 • Tràmits administratius i gestió de finques forestals
 • Redacció de projectes executius i revisió de projectes existents
 • Obertura o manteniment de franges perimetrals de baixa combustibilitat
 • Plans d'actuació i intervenció per a la prevenció contra incendis forestals
 • Identificació i protecció de zones, flora i fauna protegides o amenaçades
 • Estudis de seguretat i salut a l'obra forestal

Notícies.

El que diem i el que publiquen de nosaltres ...quant la nostra activitat transcendeix

 • Com han de ser els plànols de delimitació en les mesures de prevenció d’incendis forestals?

  L’elaboració de plànols precisos que recullen la identificació de zones vulnerables són essencials perquè els municipis puguin constituir plans de mesure

  Entrearbres. Cristina Montserrat Article complert
 • En què consisteix una direcció d'obra forestal?

  Existeixen tres figures relacionades. El promotor, que pot ser una administració o un propietari privat, el contractista, que és l'empresa adjudicatària de l

  Entrearbres. Cristina Montserrat Article complert

Descàrregues.

Per que resulti fàcil i ràpid omplir formularis o consultar documentació

 • Perill d'incendi forestal. Previsió per avui

  Mapa (web)
 • Sol·licitud d'aprovació / revisió d'IOF (PSGF, PTGMF i PTGMFc)

  Formulari (pdf)
 • Autorització per a la realització de treballs forestals en zones i períodes d'alt risc d'incendis

  Formularis (pdf)
 • Autorització per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal i comunicació de crema

  Formulari (pdf)

Contacte.

Cristina Montserrat

Enginyera de forest col·legiada 6297

Entrearbres

Directora general